Kde jste  >  Úvod  >  Hlavní problémy   >  Doprava

Doprava

Politika územního rozvoje má být mj. připravována na základě politik, koncepcí, strategií a plánů veřejné správy. Dopravní infrastruktura, ač je u nás obecně považována za nevyhovující, nemá plán. V České republice neexistuje žádná aktuální koncepce rozvoje dopravních sítí. Naposledy byl plán na rozvoj dopravní infrastruktury posouzen procesem SEA v letech 1998-99.

Nesystematické plánování staveb Ministerstvem dopravy kritizuje jak Nejvyšší kontrolní úřad, tak i Veřejný ochránce práv a Evropská komise. Jednotlivé projekty dopravních staveb jsou často pořizovány netransparentním způsobem, bez objektivního srovnání vlivů hlavních variant (viz např. EPS případy dálnic D3 a D8, rychlostní silnice R52). Politika územního rozvoje by neměla obsahovat pouze výčet konkrétních staveb, bez zohlednění všech požadavků plynoucích ze stavebního zákona a souvisejících zákonů.

Z pracovní verze PÚR 2008 se však nelze dozvědět, jak byly prokázány potřeby rozvoje území státu, resp. které dopravní koridory či osy je nutné variantně vyhodnotit a proč. Přitom dne 19. září 2007 bylo schváleno usnesení č. 1064 o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013, v němž vláda přímo ukládá variantně posoudit několik sporných silničních a dálničních staveb.

Navíc pracovní verze využila pro vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury stejné metody jako koncepce nazvaná Politika územního rozvoje 2006. V PÚR 2008 jsou konkrétně vymezené některé dopravní stavby, o kterých se již dlouhodobě diskutuje. Jsou předmětem kritiky z hlediska nezbytnosti umístění (např. R52) nebo trasování (např. D3, R55), kde se především řeší problematika nutnosti posuzování variant jednotlivých staveb. Proč je vymezení dopravních staveb problematické?

Je nepřípustné, aby základní územně plánovací dokument určoval, jaká trasa má být zvolena pro vedení konkrétní rychlostní silnice nebo dálnice. Tyto otázky musí být řešeny na nižších úrovních (zejména na úrovni zásad územního rozvoje). V PÚR 2008 existují rozpory i v „konkrétnosti“ vymezení jednotlivých dopravních staveb. Koridory jsou vymezeny na zcela jiné úrovni odlišnosti, nejsou popsány varianty a navíc není požadováno vyhodnocení vlivu tras (koridorů) na životní prostředí a ani jejich dopad na evropskou soustavu území Natura 2000, stejně tak dotčení zvláště chráněných území. V nejobecnějším měřítku nejsou zohledněny vlivy záměrů na obecnou přírodu a krajinu.

Možností, jak vyřešit problém „obecná koncepce vs. konkrétní záměry“, může být pojetí PÚR 2008 skutečně jako obecného dokumentu, kde by koridory a plochy dopravy mohly být vymezeny srovnatelně obecným způsobem (např. formulací, že je nutno řešit zlepšení dopravního spojení mezi kraji A a B, resp. mezi dvěma konkrétními obcemi A a B v různých krajích, s přiložením schematických map znázorňujících spojnice mezi těmito body, které jen naznačují plochy a směry, ve kterých a kterými se má navrhovaná dopravní infrastruktura rozvíjet a být dále konkretizována v navazujících územně plánovacích dokumentech). Pokud nebude toto řešení akceptováno, přikládáme připomínky k jednotlivým záměrům.

Připomínky k jednotlivým dopravním stavbám najdete zde.


Aktuality/tiskové zprávy


Deprecated: Function split() is deprecated in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/pur.eps.cz/site/inc/bottom.php on line 24

Donoři

Trust esf Nadace Partnerství

Kontakt

EPS Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno
tel.: +420 545 575 229
fax: +420 542 213 373
e-mail: vendula.povolna@eps.cz