Kde jste  >  Úvod  >  Politika územního rozvoje   >  Úvod

Úvod

Politika územního rozvoje se nově připravuje podle stavebního zákona. Tento zákon upravuje nejen její obsah, způsob přípravy a schvalování, ale také celý proces vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. PÚR stanoví podrobněji (než stavební zákon) úkoly územního plánování pro celou Českou republiku. To znamená, že se nezabývá všemi otázkami územního plánování (mnohé z nich se zpravidla řeší až na úrovni plánování v obci). Přitom musí zohledňovat tzv. udržitelný rozvoj území – rovnováhu mezi podmínkami pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Takový rozvoj má uspokojit potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Jak se Politika připravuje?

Návrh PÚR se připravoval v roce 2007. Na jeho přípravě pracuje Koordinační výbor, který je složený z politické reprezentace institucí státu, ústředních orgánů státní správy (především ministerstev), krajů a významných zájmových sdružení. S ním spolupracuje Konzultační výbor, jehož úkolem je mj. předkládat návrhy řešení zjištěných problémů.

Politika územního rozvoje musí především:

  • stanovit republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (ochranu přírody, ochranu veřejného zdraví, ekonomický rozvoj),
  • vymezit oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy (Ostravsko, severní Čechy, atd.),
  • vymezit oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje (např. Šumava, Krkonoše nebo Jeseníky),
  • vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje (železniční, silniční i vodní dopravu),
  • stanovit ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika, stanoví úkoly pro územní plánování krajů a obcí.

Posouzení vlivů na životní prostředí - SEA

K návrhu Politiky vydává svoje stanovisko Ministerstvo životního prostředí, v něm musí říci, jaké má požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nově podle stavebního zákona neprobíhá při pořizování Politiky proces SEA tak, jak ho dosud známe. Stavební zákon určuje vlastní pravidla, která však výrazně omezila účast široké veřejnosti, laické i odborné.

SEA je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (jeho součástí je také posouzení vlivů na soustavy lokality NATURA 2000). Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy politiky územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle Politiky.

Veřejnost se ale nijak nemůže zapojit do přípravy tohoto vyhodnocení - neprobíhá žádné oznámení koncepce nebo zjišťovací řízení, kdy by se občané mohli vyjadřovat. Naopak – veřejnosti je předloženo až hotové vyhodnocení spolu s konečným zněním návrhu Politiky.

Takový postup by mohl být přinejmenším v rozporu s cíli a smyslem směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Kritizoval ho také ředitel odboru reformy regulace a veřejné správy Ministerstva vnitra, kterýž má právě zapojování veřejnosti do přípravy strategických vládních dokumentů na starosti. Toto sdělení naleznete zde.

Přestože je stavební zákon natolik striktní, Ministerstvo pro místní rozvoj před časem zveřejnilo alespoň samotný pracovní návrh PÚR a umožnilo každému, aby zaslal svoje podněty k tomuto dokumentu. Ačkoli jsou tyto podněty pro MMR nezávazné, je to první a důležitý pozitivní krok v přípravě PÚR.

Jak a kdy se zapojit?

Jak se můžete do přípravy Politiky zapojit? MMR zveřejnilo návrh Politiky spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj. Každý (občané, sdružení, podnikatelé, obce) se může až do 25. 9. 2008 vyjádřit a poslat svoje připomínky.

Důležité dokumenty najdete také na na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Další informace o tom, jak podat připomínku najdete zde.


Aktuality/tiskové zprávy


Deprecated: Function split() is deprecated in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/pur.eps.cz/site/inc/bottom.php on line 24

Donoři

Trust esf Nadace Partnerství

Kontakt

EPS Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno
tel.: +420 545 575 229
fax: +420 542 213 373
e-mail: vendula.povolna@eps.cz